ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ មិនរងសវនកម្មសម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកចំណេញ

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម (ACAR) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៦៧ ស្តីពីការផ្តល់ពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់ការបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០២១ សម្រាប់អង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញ (NPEs)។

ដោយអនុលោមតាមសេចក្តីណែនាំលេខ ០១០ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្មសម្រាប់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ និងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៥៩ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពីការបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធ E-Filing សម្រាប់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ ACAR សង្កេតឃើញថា NPEs មួយចំនួនបានបញ្ចប់តាមអ៊ីនធឺណិត។ ការ​ដាក់​ឯកសារ​ខណៈ​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​បច្ចេកទេស​មួយ​ចំនួន​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​សហគ្រាស​មួយ​ចំនួន​មិន​អាច​បញ្ចប់​ការ​ដាក់​ស្នើ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​សម្រាប់​ NPEs។

ACAR សម្រេចចិត្តផ្តល់ពេលវេលាបន្ថែម៖

  • អង្គភាពមិនរងសវនកម្ម៖ ១៥ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ សម្រាប់ការដាក់ស្នើក្នុង E-Filing សម្រាប់អង្គភាព។
  • អង្គភាពរងធ្វើសវនកម្ម៖ ១៥ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ សម្រាប់ការដាក់ស្នើក្នុង E-Filing សម្រាប់អង្គភាព ។

បន្ទាប់មក ACAR ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៦៩ ចុះថ្ងៃទី ៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២។ ACAR សម្រេចផ្តល់ពេលវេលាបន្ថែមចំនួន 10 ថ្ងៃ៖

  • អង្គភាពមិនរងធ្វើសវនកម្ម៖ ការដាក់ស្នើក្នុង E-Filing សម្រាប់អង្គភាព ត្រូវតែបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២។
  • អង្គភាពរងធ្វើសវនកម្ម៖ ការដាក់ស្នើក្នុង E-Filing សម្រាប់អង្គភាព ត្រូវតែបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២។

ប្រសិនបើ NPEs មិនដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅ ACAR ដោយផ្អែកលើពេលកំណត់ខាងលើ  NPEs ត្រូវតែបញ្ជូនលិខិតស្នើសុំពន្យារពេលទៅ ACAR ដោយបញ្ជាក់ពីហេតុផលសមស្របមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ACAR នឹងពិនិត្យ និងផ្តល់ការសម្រេចលើសំណើនិមួយៗ ដោយផ្អែកលើហេតុផល និងទិដ្ឋភាពជាក់ស្តែង។

ការខកខាន ឬយឺតយ៉ាវមិនបានដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ មក ACAR តាមកាលបរិច្ឆេទដូចបានកំណត់ខាងលើ ជាកម្មវត្ថុនៃការពិន៍យអន្តរការណ៍ ដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ៧៩ ចុះថ្ងៃទី ១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីការផាកពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះបទល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងអាចមានវិធានការរដ្ឋបាលផ្សេងទៀត ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។