របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០២១ សម្រាប់សហគ្រាសមិនរងសវនកម្ម

នៅថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម (ACAR) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់ពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់ការបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2021 សម្រាប់សហគ្រាសដែលមិនតម្រូវឱ្យធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅ ACAR ។

 

ដោយសារកាតព្វកិច្ចក្នុងការដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនបានធ្វើសវនកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ ទៅ ACAR តាមរយៈប្រព័ន្ធ E-Filing System ប្រឈមនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួន ដែលបណ្តាលឱ្យសហគ្រាសមួយចំនួនមិនអាចបំពេញការបញ្ជូននៅក្នុងប្រព័ន្ធ E-Filing ហើយសហគ្រាសមួយចំនួនមិនអាចចូលប្រព័ន្ធបាន ACAR សម្រេចចិត្តផ្តល់ បន្ថែម ៣០ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២២ សម្រាប់ការដាក់ស្នើ។