ការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពក្រុមហ៊ុន

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពក្រុមហ៊ុន សំដៅលើដំណើរការនៃការស្រាវជ្រាវ និងការវិភាគដែលធ្វើឡើងមុនពេលការទិញយក ការវិនិយោគ ភាពជាដៃគូអាជីវកម្ម ឬកម្ចីធនាគារ ដើម្បីកំណត់តម្លៃនៃកម្មវត្ថុនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពក្រុមហ៊ុន ឬកំណត់ថា តើមានបញ្ហាធំៗ កើតឡើង ឬបញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើង។ អ្នកទិញ ឬវិនិយោគិន ដែលកំពុងសិក្សាគម្រោងវិនិយោគ គួរតែទទួលបានព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ទុកជាមុន ហើយត្រូវប្រាកដថាគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាល្អ ដោយទិញក្រុមហ៊ុនថ្លៃជាងតម្លៃរបស់វានោះទេ។

ក្រុមការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពរបស់យើង អាចជួយអ្នកពិនិត្យស្ថានភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ច្បាប់ ពន្ធ និងកត្តាបរិស្ថាន និងការវិភាគអាជីវកម្មសម្រាប់អង្គភាពដែលកំពុងគិតគូរពីការវិនិយោគ ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ការរួមបញ្ចូលគ្នា និងការទិញយក ឬដែលកំពុងស្វែងរកការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃអង្គភាពនៅក្នុងអង្គភាពអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ ឬក្រុមហ៊ុនផលប័ត្រ។

តើយើងអាចជួយបានដោយរបៀបណា

យើងអនុវត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពក្រុមហ៊ុន ដោយមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺ បង្កើតរបាយការណ៍ការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពក្រុមហ៊ុនដោយសារមានតម្លៃ និងការវិភាគអាជីវកម្មសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង ដែលក្លាយជាធាតុផ្សំសំខាន់នៃដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងការចរចារបស់ពួកគេ។ យើងផ្តល់ជូននូវការសម្ងាត់ ទស្សនៈមិនលំអៀង និងជាការបំពេញបន្ថែមដ៏ល្អចំពោះធនធានខាងក្នុងរបស់អតិថិជន។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់លើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

តួនាទីរបស់យើងក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតម្លៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានស្នើឡើងដោយការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្ន និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗដែលពិនិត្យមើលបរិយាកាសត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃហានិភ័យដែលកើតឡើងចំពោះអាជីវកម្ម។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់លើការបង់ពន្ធ

នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានអាជីវកម្ម បោះចោលអាជីវកម្មដែលមិនមែនជាស្នូល ឬចូលទៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នា ពួកគេត្រូវគ្រប់គ្រងហានិភ័យពន្ធដោយមធ្យោបាយនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់លើការបង់ពន្ធ។ យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្ទៀងផ្ទាត់ពន្ធសាជីវកម្ម និងពន្ធផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល  ខណៈពេលដែលផ្តោតលើហានិភ័យ (រួមទាំងបរិមាណ) ក៏ដូចជាឱកាសផងដែរ។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់លើការគណនេយ្យ

យើងវាយតម្លៃការវិភាគគម្លាតរវាង CAS និង IFRS ហើយវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃ GAAP គណនេយ្យផ្សេងៗគ្នាលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទិញ ហើយផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីការបំប្លែង IFRS និងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល IFRS ។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់លើពាណិជ្ជកម្ម

យើងវិភាគទីតាំងប្រកួតប្រជែងរបស់គោលដៅ បរិយាកាសដែលវាដំណើរការ និងឥទ្ធិពលលើផែនការអាជីវកម្មរបស់គោលដៅ។ យើងវាយតម្លៃសក្តានុពលកំណើន ភាពទាក់ទាញទីផ្សារ ហានិភ័យ និងពិនិត្យមើលការសន្មត់អាជីវកម្មសំខាន់ៗ។

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្តល់យោបល់ឫការសួរពីតម្លៃ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៣៦ ៨៨៨៨

អ៊ីមែល៖ admin@advancegroupkh.com