សវនកម្ម

នៅក្នុងពិភពធុរកិច្ចដែលវិវត្តន៍យ៉ាងរហ័ស ការធ្វើសវនកម្មដ៏ទូលំទូលាយ និងច្បាស់លាស់ មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។ ការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈក្នុងការរាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន បង្កើនទំនុកចិត្តដែលអាចឱ្យទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម និងសម្របសម្រួលការបែងចែកដើមទុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជំរុញការវិនិយោគ និងកំណើនអាជីវកម្ម។

យើងអាចជួយអ្នក និងស្ថាប័ន/អាជីវកម្មរបស់អ្នក៖

1. សវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

2. ការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

3. នីតិវិធីតាមការយល់ព្រម

4. ការអនុលោមតាម

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្តល់យោបល់ឫការសួរពីតម្លៃ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៣៦ ៨៨៨៨

អ៊ីមែល៖ admin@advancegroupkh.com