វាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ស្បែកជើង

វិស័យផលិតកម្មតំណាងឱ្យ 31 ភាគរយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2016 ។ អត្រាកំណើនរបស់កម្ពុជាសម្រាប់តម្លៃបន្ថែមក្នុងឧស្សាហកម្មគឺខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ វិស័យផលិតកម្មត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងប្រហែល 9.6% ដោយផ្អែកលើធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

គម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (QIP) បានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាល។ ដើម្បីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា QIP អ្នកវិនិយោគត្រូវចុះឈ្មោះគម្រោងវិនិយោគជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ឬអនុគណៈកម្មាធិការវិនិយោគខេត្ត-ក្រុង (PMIS) និងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីចុងក្រោយ (FRC)។

QIP  ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការវិនិយោគ ដូចជារយៈពេលលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរហូតដល់ប្រាំមួយឆ្នាំ ឬការរំលោះពិសេស និងការលើកលែងពន្ធនាំចូល។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ QIP នឹងទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រអនុលោមភាព (COC) ពី CDC ដើម្បីធានាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការវិនិយោគ។

យើងមានបានបទពិសោធន៍ក្នុងធ្វើសវនកម្មដោយផ្អែកលើស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជា (CIFRS) និងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (CIFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម)។

អតិថិជនផលិត QIP របស់យើងរួមមាន:

  • Prisource Electronics (Cambodia) Co., Ltd.
  • Cambodian ZuliteStone Co., Ltd.
  • New East Solar Energy (Cambodia) Co., Ltd.
  • Golden Grace Apparels Co., Ltd.

STAY UP TO DATE WITH AUDIT, ACCOUNTING, TAX AND LEGAL UPDATES FROM US