ការបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំមិនរងធ្វើសវនកម្ម

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០០២ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពីការបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ (សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០០២) ដែលចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ២០២១ ក្រុមហ៊ុនដែលមិនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើរបាយការណ៍សវនកម្ម ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្របតាមស្តង់ដារគណនេយ្យជាធរមាន និងដាក់ជូន ពួកគេទៅកាន់ ACAR តាមរយៈប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិក មិនលើសពីបីខែ និង 15 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការ។
ដូចគ្នានេះផងដែរ អនុលោមតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ 001 AAR.SCN ចុះថ្ងៃទី 27 ខែមករា ឆ្នាំ 2022 ACAR តម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងបន្តប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យរបស់ពួកគេ ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ ACAR តាមរយៈប្រព័ន្ធឯកសារអេឡិចត្រូនិកត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 នៅចុងក្រោយបំផុត។ ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីថ្មីត្រូវតែជូនដំណឹងដល់ ACAR អំពីការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលពួកគេត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយជោគជ័យជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។
សហគ្រាសណាដែលមិនគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ នឹងទទួលបានការផាកពិន័យ ស្របតាមអនុសញ្ញាលេខ ៧៩ ស្តីពីពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម។