សំណង់

សំណង់​ជា​វិស័យ​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វិស័យ​ទាំង​បួន​ដែល​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា។ ចិន កូរ៉េខាងត្បូង ជប៉ុន និងថៃ គឺជាអ្នកវិនិយោគធំជាងគេក្នុងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យរបស់កម្ពុជា។ យោងតាមក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ កម្ពុជាបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់គម្រោងសាងសង់ចំនួន ៥៧.៥៩០ ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបចំនួន ៦៦,២ ពាន់លានដុល្លារ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០០ ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២។

យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើសវនកម្មដោយផ្អែកលើស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជា (CIFRS) និងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (CIFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម)។

អតិថិជនអចលនទ្រព្យ និងសំណង់របស់យើងរួមមានៈ

  • SG Complex Co., Ltd.
  • System Herculean Business (SHB) Co., Ltd.

STAY UP TO DATE WITH AUDIT, ACCOUNTING, TAX AND LEGAL UPDATES FROM US