ថាមពល

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងក្នុងអត្រាជាមធ្យម 7.7 ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំ 1998 និង 2019 ។ នៅពីក្រោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នេះ ការប្រើប្រាស់ថាមពលបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះ។ ដោយផ្អែកលើវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាន និងអាស៊ីបូព៌ា តម្រូវការថាមពលត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងទ្វេដងពីឆ្នាំ 2020 ដល់ឆ្នាំ 2040 ឈានដល់ 15.25 Mtoe ក្នុងឆ្នាំ 2040។

យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើសវនកម្មដោយផ្អែកលើស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជា (CIFRS) និងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (CIFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម)។

អតិថិជនថាមពលរបស់យើងរួមមានៈ

  • New East Solar Energy (Cambodia) Co., Ltd.

STAY UP TO DATE WITH AUDIT, ACCOUNTING, TAX AND LEGAL UPDATES FROM US