វិសោធនកម្មលើពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងពន្ធលើប្រាក់ខែ

នៅថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ 196 ("អនុក្រឹត្យលេខ 196") ស្តីពីវិសោធនកម្មតារាងកម្រិតនៃការជាប់ពន្ធសម្រាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំលើប្រាក់ចំណូល និងពន្ធប្រចាំខែលើប្រាក់បៀវត្សរ៍។

អនុក្រឹត្យលេខ 196 ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣។

គោលបំណងនៃអនុក្រឹត្យលេខ 196 គឺដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវកម្រិតពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំដែលសម្រេចបានដោយរូបវន្តបុគ្គល កម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខ និងលើចំណែករបស់ដៃគូក្នុងភាពជាដៃគូដែលមិនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជានីតិបុគ្គលស្របតាមច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ។

អនុក្រឹត្យ​លេខ 196 ក៏​កែសម្រួល​ពន្ធ​លើ​កម្រិត​ប្រាក់បៀវត្សរ៍​ប្រចាំខែ ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន​ចំពោះ​និយោជិត​រស់នៅ​កម្ពុជា។