ការប្រឹក្សាអាជីវកម្ម

បរិយាកាសធុរកិច្ចបច្ចុប្បន្នបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសជានិច្ចសម្រាប់អាជីវកម្មនីមួយៗ។ ចំពេលមានភាពវឹកវរ មហិច្ឆតានិងការរំពឹងទុកសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន គឺការទទួលបាននូវកំណើនប្រកបដោយចីរភាព។ ដើម្បីដឹងពីសក្តានុពលរបស់ពួកគេ អាជីវកម្មត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់និងទ្រទ្រង់ការកែលម្អនោះ។ ដោយប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ឧស្សាហកម្មនិងជំនាញប្រឹក្សាយោបល់ អាជីវកម្មរបស់យើងធ្វើការជាមួយអ្នកក្នុងលក្ខណៈសកម្មបើកចំហនិងគោលបំណង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមប្លែកៗដែលប្រឈមមុខនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

សេវាកម្មរបស់យើងរួមមាន៖

1. ការវាយតម្លៃអាជីវកម្ម

2. ការផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពក្រុមហ៊ុន

 

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្តល់យោបល់ឫការសួរពីតម្លៃ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៣៦ ៨៨៨៨

អ៊ីមែល៖ admin@advancegroupkh.com