ចែកចាយ

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងកំណើន GDP 7% ក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកលក់រាយអន្តរជាតិ។

ឧស្សាហកម្មនេះកំពុងរក្សានូវការផ្លាស់ប្តូររសជាតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ពីព្រោះចំនួនប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកំពុងកើនឡើងជាលំដាប់ ខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជា និងស្វែងរកម៉ាកយីហោអន្តរជាតិ។

យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើសវនកម្មដោយផ្អែកលើស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជា (CIFRS) និងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (CIFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម)។

អតិថិជនចែកចាយរបស់យើងរួមមានៈ

  • Saigon Plant Protection Joint Stock Company (Cambodia) Co., Ltd.
  • S.W.T. Solution Co., Ltd.

STAY UP TO DATE WITH AUDIT, ACCOUNTING, TAX AND LEGAL UPDATES FROM US