អង្គភាពមិនស្វែងរកចំណេញ

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានឯកទេសក្នុងការធ្វើសវនកម្មសម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ត្រូវគោរពតាមកាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្ម។

ចុចទីនេះ  ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្ខេបនៃកាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្មសម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។

យោងតាម សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៦៩ របស់និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម

  • អង្គភាពមិនរងធ្វើសវនកម្មឯករាជ្យ៖ ត្រូវដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ មក ន.គ.ស.  តាមប្រព័ន្ធអនឡាយ (E-Filing for NFPEs) ឱ្យបានរួចរាល់ ត្រឹមថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២។
  • អង្គភាពរងសវនកម្មឯករាជ្យ៖ ត្រូវដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ មក ន.គ.ស.  តាមប្រព័ន្ធអនឡាយ (E-Filing for NFPEs) ឱ្យបានរួចរាល់ ត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២។

យើងមានបទពិសោធន៍៖

  • ស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ (“CFRS for NPEs”) ដែលជាស្តង់ដារសម្រាប់ការដាក់ទៅនិយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម។
  • សវនកម្មគោលបំណងពិសេស

អតិថិជនអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមានដូចតទៅ៖

  • Cambodian Rural Development Team
  • Asia Injury Prevention Foundation Cambodia
  • Research Triangle Institute