ភស្តុភារកម្ម

វិស័យភស្តុភារដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។ ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមួយ លើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងកែលម្អការតភ្ជាប់ដើម្បីបម្រើអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង និងបំពេញតម្រូវការនៃកន្លែងផលិតកម្មរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងតំបន់សម្រាប់ការចែកចាយធាតុចូល និងទិន្នផលដែលអាចទុកចិត្តបាន។

យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើសវនកម្មដោយផ្អែកលើស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជា (CIFRS) និងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (CIFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម)។

អតិថិជនភស្តុភារកម្មរបស់យើងរួមមានៈ

  • Danaka Logistics Co., Ltd.