ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ មិនរងសវនកម្មសម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម (ន.គ.ស.) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៦៧ ស្តីពីការផ្តល់ពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់ការបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០២១ សម្រាប់អង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញ (NPEs)។

ដោយអនុលោមតាមសេចក្តីណែនាំលេខ ០១០ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពីកាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្មសម្រាប់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ និងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៥៩ ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ ស្តីពីការបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធ អនឡាយ (E-Filing for NFPEs)  ដើម្បីសម្រួលដល់អង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញ ដែលមិនអាចដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមក ន.គ.ស. ទាន់ពេលកំណត់ ន.គ.ស. សម្រេចចិត្តផ្តល់ពេលវេលាបន្ថែម៖

  • អង្គភាពមិនរងសវនកម្មឯករាជ្យ៖ ១៥ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ សម្រាប់ការដាក់ស្នើក្នុង អនឡាយ (E-Filing for NFPEs)។
  • អង្គភាពរងសវនកម្មមឯករាជ្យ៖ ១៥ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ សម្រាប់ការដាក់ស្នើក្នុងអនឡាយ (E-Filing for NFPEs) ។

បន្ទាប់មក ន.គ.ស. ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៦៩ ចុះថ្ងៃទី ៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២។ ន.គ.ស. សម្រេចផ្តល់ពេលវេលាបន្ថែមចំនួន 10 ថ្ងៃ៖

  • អង្គភាពមិនរងសវនកម្មឯករាជ្យ៖ ត្រូវដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ មក ន.គ.ស.  តាមប្រព័ន្ធអនឡាយ (E-Filing for NFPEs) ឱ្យបានរួចរាល់ ត្រឹមថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២។
  • អង្គភាពរងសវនកម្មឯករាជ្យ៖ ត្រូវដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ មក ន.គ.ស.  តាមប្រព័ន្ធអនឡាយ (E-Filing for NFPEs) ឱ្យបានរួចរាល់ ត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២។

ប្រសិនបើអង្គភាព មិនដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅ ន.គ.ស. ដោយផ្អែកលើពេលកំណត់ខាងលើ  អាចដាក់លិខិតស្នើសុំពន្យារពេលទៅ ន.គ.ស. ដោយបញ្ជាក់ពីហេតុផលសមស្របមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ន.គ.ស. នឹងពិនិត្យ និងផ្តល់ការសម្រេចលើសំណើនិមួយៗ ដោយផ្អែកលើហេតុផល និងទិដ្ឋភាពជាក់ស្តែង។

ការខកខាន ឬយឺតយ៉ាវមិនបានដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ មក ន.គ.ស. តាមកាលបរិច្ឆេទដូចបានកំណត់ខាងលើ ជាកម្មវត្ថុនៃការពិន៍យអន្តរការណ៍ ដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ៧៩ ចុះថ្ងៃទី ១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងអាចមានវិធានការរដ្ឋបាលផ្សេងទៀត ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ស្វែងយល់បន្ថែម៖ អនុក្រឹត្យស្តីពីពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់គណនេយ្យ និងសវនកម្ម