កាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្មសម្រាប់អង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញ

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្មបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីកាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្មសម្រាប់អង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញ (NPEs)។ បទប្បញ្ញត្តិនេះចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ ២០២២ តទៅ។

កាតព្វកិច្ចគណនេយ្យ និងសវនកម្មរួមមានៈ

អង្គភាព ត្រូវមានកំណត់ត្រាគណនេយ្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្របតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសម្រាប់អង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញ។ ក្នុងករណីដែលអង្គការអនុវត្តស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជា ឬស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម អង្គការត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្មជាមុន។
បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម តាមកាលកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
២.១. អង្គភាពរងសវនកម្មឯករាជ្យស្របតាមច្បាប់ត្រូវដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មដោយឯករាជ្យរបស់ពួកគេទៅកាន់និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម មិនលើសពី ៦ ខែ និង ១៥ ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃបិទគណនេយ្យ។

២.២. អង្គការមិនរងសវនកម្មឯករាជ្យស្របតាមច្បាប់ត្រូវដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេមិនលើសពី ៣ ខែ និង ១៥ ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃបិទគណនេយ្យ។

ម៉្យាងវិញទៀត ការបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ ដែលត្រូវអនុវត្តនៅឆ្នាំ ២០២២ នឹងត្រូវផ្តល់បន្ថែម ៦០ ថ្ងៃ។

ស្នើសុំការអនុម័តពីនិយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម នៅថ្ងៃបិទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពីថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ដូចដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម។ អង្គការដែលបានបង្កើតឡើងមុនការណែនាំនេះ ត្រូវស្នើសុំការអនុម័តនេះមិនលើសពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២។ អង្គការដែលបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការណែនាំនេះ ត្រូវស្នើសុំការអនុម័តនេះមិនលើសពី 3 ខែបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ។
ជូនដំណឹងដល់និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្មអំពីភាសាដែលប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលពាក់ព័ន្ធ ប្រសិនបើអង្គការក្នុងតម្រូវការដែលមានក្នុងសារាចរលេខ ០០៩ ចុះថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ អង្គការដែលបានចុះបញ្ជីត្រូវតែជូនដំណឹងដល់និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្មអំពីការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលពាក់ព័ន្ធ ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការណែនាំនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២។ អង្គការថ្មីត្រូវជូនដំណឹងដល់និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្មអំពីការប្រើប្រាស់ ភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលពាក់ព័ន្ធ មិនលើសពី ៦០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ។
ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ E-filling System នៃនិយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ដើម្បីបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ហើយបង់ថ្លៃរដ្ឋបាលស្របតាមប្រកាសលេខ ០០១ ដែលត្រូវចេញថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២។

ការខកខានមិនបានអនុវត្តតាមលទ្ធផលនៃកាតព្វកិច្ចខាងលើ គឺជាការផាកពិន័យដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ៧៩ ចុះថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីការផាកពិន័យបណ្តោះអាសន្នចំពោះការបំពានច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម។

ស្វែងយល់បន្ថែម៖ អនុក្រឹត្យស្តីពីពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់គណនេយ្យ និងសវនកម្ម