ការវាយតម្លៃអាជីវកម្ម

ការវាយតម្លៃអាជីវកម្មត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយកត្តាជាច្រើនដូចជា ឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវវាយតម្លៃ, ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍន៍, និងប្រភពនៃដើមទុនដែលបានវិនិយោគ។ លើសពីនេះ ភាពខុសគ្នានៃគោលបំណងដែលការវាយតម្លៃអាជីវកម្មត្រូវបានអនុវត្ត ឥទ្ធិពលនៃច្បាប់យុត្តាធិការក្នុងតំបន់ និងវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃដែលមាន បង្កើនភាពស្មុគស្មាញនៃការវាយតម្លៃអាជីវកម្ម។

ការវាស់វែងតម្លៃ

មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​យល់ឃើញថា ការ​វាយ​តម្លៃ​អាជីវកម្ម​ថា​ជា​សិល្បៈ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ។ ទិដ្ឋភាពវិទ្យាសាស្រ្ត និងការវិភាគប្រើវិធីសាស្រ្ត ឬវិធីសាស្រ្តជាច្រើនដែលត្រូវបានអនុវត្តមិនត្រឹមតែចំពោះនៃការវាយតម្លៃខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែតម្លៃនេះជាធាតុចូលមួយ សម្រាប់វាស់វែងកត្តាសំខាន់ ដូចជា ថ្លៃដើមទុន ការបញ្ចុះតម្លៃ និងបុព្វលាភ។ វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃដែលប្រើជាទូទៅបំផុតរួមមានវិធីសាស្រ្តតម្លៃ ទីផ្សារ ឬប្រាក់ចំណូល (DCF)។

តើយើងអាចជួយបានដោយរបៀបណា

យើងកែសម្រួលវិសាលភាពនៃការវាយតម្លៃអាជីវកម្មរបស់យើងទៅនឹងតម្រូវការជាក់លាក់របស់អតិថិជនរបស់យើង និងគោលបំណងនៃការចូលរួម។ នៅពេលសមស្រប របាយការណ៍វាយតម្លៃរបស់យើង ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន ឧស្សាហកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ពិភាក្សាអំពីកត្តាបង្កើតគុណតម្លៃ គូសបញ្ជាក់ការវិភាគ ការបញ្ចូល និងការសន្មត់សំខាន់ៗ និងការការវិភាគលម្អិតដែលគាំទ្រការសន្និដ្ឋានវាយតម្លៃរបស់យើង។ ការវិភាគតម្លៃគឺសមហេតុផល។

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្តល់យោបល់ឫការសួរពីតម្លៃ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៣៦ ៨៨៨៨

អ៊ីមែល៖ admin@advancegroupkh.com