សេវាកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យ

ការវាយតម្លៃអាជីវកម្ម ត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយកត្តាជាច្រើនដូចជា ឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេចង់ទិញ, ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍន៍, និងប្រភពនៃដើមទុនដែលបានវិនិយោគ។ លើសពីនេះ ភាពខុសគ្នានៃគោលបំណងដែលការវាយតម្លៃអាជីវកម្មត្រូវបានអនុវត្ត ឥទ្ធិពលនៃច្បាប់យុត្តាធិការក្នុងតំបន់ និងវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃដែលមាន បង្កើនភាពស្មុគស្មាញនៃការវាយតម្លៃអាជីវកម្ម។

ការវាស់វែងតម្លៃ

មនុស្សជាច្រើនបានពណ៌នាការវាយតម្លៃអាជីវកម្មថាជាសិល្បៈ និងវិទ្យាសាស្ត្រ។ ទិដ្ឋភាពវិទ្យាសាស្រ្ត និងការវិភាគប្រើវិធីសាស្រ្ត ឬវិធីសាស្រ្តជាច្រើនដែលត្រូវបានអនុវត្តមិនត្រឹមតែចំពោះការវាយតម្លៃក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាជាធាតុចូលសម្រាប់ធ្វើការវាស់វែងផ្សេងៗ (ឧទាហរណ៍ ថ្លៃដើមទុន ការបញ្ចុះតម្លៃ និងបុព្វលាភ)។ វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃដែលប្រើជាទូទៅបំផុតរួមមានវិធីសាស្រ្តតម្លៃ ទីផ្សារ ឬប្រាក់ចំណូល (DCF)។

តើយើងអាចជួយបានដោយរបៀបណា

យើងកែសម្រួលវិសាលភាពនៃការវាយតម្លៃអាជីវកម្មរបស់យើងទៅនឹងតម្រូវការជាក់លាក់របស់អតិថិជនរបស់យើង និងគោលបំណងនៃសេវាកម្ម។ នៅពេលសមស្រប របាយការណ៍វាយតម្លៃរបស់យើងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន ឧស្សាហកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ពិភាក្សាអំពីកត្តាដែលជាក់ឥទ្ធិពលដល់គុណតម្លៃ គូសបញ្ជាក់ការវិភាគដែលបានអនុវត្ត និងកត្តាសន្មត់ និងបង្ហាញ អំពីមូលដ្ឋានគាំទ្រក្នុងការសន្និដ្ឋានវាយតម្លៃរបស់យើង។ ការវិភាគការវាយតម្លៃគឺសមហេតុសមផល។

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្តល់យោបល់ឫការសួរពីតម្លៃ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៣៦ ៨៨៨៨

អ៊ីមែល៖ admin@advancegroupkh.com