លិខិតប្រកាសពន្ធ

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃការកែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែតាមអនឡាញ។

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ មានគោលបំណងផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនអ្នកជាប់ពន្ធក្នុង ការកែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែកន្លងមក ដែលបានប្រកាសខុសទិន្នន័យ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការភាន់ច្រឡំ ឬភ្លាំងភ្លាត់ ឬមានបំណងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យដែលបានប្រកាស អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានរៀបចំរួចរាល់នូវនីតិវិធីក្នុងការស្នើសុំ កែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ តាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ (e-filing)។ ក្នុងន័យនេះ ដើម្បីឱ្យការអនុវត្តនីតិវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សូមធ្វើការណែនាំអំពីនីតិវិធីលម្អិតនៃការកែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ តាមអនឡាញ ដូចខាងក្រោម

១. នីតិវិធីក្នុងការដាក់ពាក្យរស្មីសុំ រែ កែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

សហគ្រាសដែលមានបំណងកែតម្រូវការប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវតាមរយៈមុខងារ“កែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធ” ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ (e-fling) ដោយអនុវត្តតាមជំហាននីមួយៗ ដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី១៖ ចូលទៅ “ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ” រួចជ្រើសរើសមុខងារ “កែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធ” បន្ទាប់មកជ្រើសរើសប្រភេទពន្ធដែលត្រូវកែតម្រូវ ៖

  • បញ្ជីកែតម្រូវទិនានុប្បវត្តិទិញ-លក់
  • បញ្ជីកែតម្រូវពន្ធកាត់ទុក
  • បញ្ជីកែតម្រូវពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស និងពន្ធលើអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម។

ជំហានទី២៖ ជ្រើសរើស ទីស្នាក់ការកណ្តាល ឬសាខាសហគ្រាស ( ករណីកែតម្រូវការប្រកាសពន្ធរបស់សាខា )បន្ទាប់មកជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទ រួចចុចប៊ូតុង “កែតម្រូវប្រតិបត្តិការ” តាមតម្រូវការដូចខាងក្រោម៖

  • ករណីបន្ថែមប្រតិបត្តិការថ្មី៖ សូមជ្រើសរើសប៊ូតុង “បន្ថែមប្រតិបត្តិការ” បន្ទាប់មកបញ្ចូលប្រតិបត្តិការដែលខកខានមិនបានប្រកាសពន្ធ រួចចុចប៊ូតុង “រក្សាទុក”
  • ករណីកែប្រែប្រតិបត្តិការ៖ សូមជ្រើសរើសប៊ូតុង កែប្រែប្រតិបត្តិការ បន្ទាប់មកស្វែងរកប្រតិបត្តិការដែលត្រូវកែតម្រូវរួចចុចប៊ូតុង “កែប្រែ” បន្ទាប់មកបញ្ចូលទិន្នន័យកែតម្រូវ រ រួចចុចប៊ូតុង រក្សាទុក
  • ករណីលុបប្រតិបត្តិការ៖ សូមជ្រើសរើសប៊ូតុង “លុបប្រតិបត្តិការ” បន្ទាប់មក ស្វែងរកប្រតិបត្តិការដែលត្រូវលុបរួចចុចប៊ូតុង “លុបប្រតិបត្តិការ” ដោយបញ្ចូលមូលហេតុ រួចចុចប៊ូតុង “យល់ព្រម”។

ជំហានទី៣៖  សូមចូលមុខងារ “បង្កើតពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវ” រួចជ្រើសរើស រូបមន្តក្នុងការគណនាអាករលើតម្លៃបន្ថែម និងកាលបរិច្ឆេទ រួចចុចប៊ូតុង “ស្វែងរក” បន្ទាប់មកពិនិត្យ និងផ្ចៀងផ្ទាត់លើលទ្ធផលកែតម្រូវករណីពិនិត្យឃើញថាត្រឹមត្រូវ សូមចុចធីក “ខ្ញុំបានពិនិត្យគ្រប់ចំណុច និងធានាជាព័ត៌មានទាំងអស់នៃការកែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធនេះ ពិតជាត្រឹមត្រូវប្រាកដមែន” រួចចុចប៊ូតុង “រក្សាទុក និង ដាក់ការស្នើសុំ”។ បន្ទាប់មកលោក លោកស្រីអាចបោះពុម្ពពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ(ដូចមានក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធទី១។

ជំហានទី៤៖ ក្រោយពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវរួចរាល់ លោក លោកស្រីត្រូវបង់ប្រាក់ពន្ធតាមលទ្ធផលក្រោយការកែតម្រូវដូចខាងក្រោម៖

  • ករណីមានទឹកប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់បន្ថែម ឬមិនមានប្រែប្រួលដល់ប្រាក់ពន្ធ៖ លោក លោកស្រីត្រូវប្រើប្រាស់លេខបារកូដដែលមាននៅលើពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ ដើម្បីបង់ប្រាក់ពន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបង់ប្រាក់ពន្ធតាមអនឡាញ (e-payment system ) ឬនៅបញ្ជរធនាគារពាណិជ្ជដែលបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានដោយពុំចាំបាច់រង់ចាំការឆ្លើយតបពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនោះទេ។

ករណីមានត័ណទានត្រូវយោង៖ លោក លោកស្រីត្រូវរង់ចាំការឆ្លើយតបពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជាមុនសិន។ ករណីទទួលបានការអនុញ្ញាតឥណទាន ទើបលោក លោកស្រីអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់យោងទៅខែបន្តបន្ទាប់បាន។