ច្បាប់ពន្ធដារ

Name English
Name Khmer
Date
Subject Type
Document Type
Khmer
English
Law on Taxation and Law on Amendment of Law on Taxation
ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ
31-03-2003
Tax law
Law
Prakas on Tax on Profit No.1059 PK/MEF/DT
ប្រកាសលេខ១០៥៩ សហវ.ប្រក.ពដ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣ ស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
12-03-2003
Tax law
Prakas
Prakas No270MEF Pr.K Dated 13 March 2019 on Tax Audit
ប្រកាសលេខ២៧០សហវប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីសវនកម្ម​ពន្ធដារ
13-03-2019
Tax Law
Prakas
Prakas No. 346 MEF dated April 1, 2020 on Capital gain tax
ប្រកាសលេខ ៣៤៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពី ពន្ធលើចំណេញមូលធន
01-04-2020
Tax law
Prakas
Prakas 098MEF pr.K dated on 29 January 2020 Tax On Income
ប្រកាសលេខ០៩៨សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
29-01-2020
Tax law
Prakas