ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល (CIT ឬ Tax on Income) គឺជាពន្ធដែលកំណត់លើប្រាក់ចំណូលដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបាន ហើយអត្រាខុសគ្នាអាស្រ័យលើសកម្មភាពអាជីវកម្ម ប្រភេទអ្នកជាប់ពន្ធ និងការស្នាក់នៅ។

អត្រាស្តង់ដារនៃពន្ធលើប្រាក់ចំណូល សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និង គ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាអ្នកបង់ពន្ធមធ្យម និងធំគឺ 20% ។

អត្រាពន្ធសាជីវកម្ម

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាអ្នកបង់ពន្ធតូច អត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ចាប់ពី 0% ទៅ 20% ។

ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ការទូទាត់និងការដាក់លិខិតពន្ធ

លិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំត្រូវដាក់ក្នុងរយៈពេលបីខែបន្ទាប់ពីឆ្នាំសារពើពន្ធ។ ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ឬបំណុលពន្ធអប្បបរមាអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយការបង់ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំណូល  ដែលបានបង់ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ។

យើងអាចជួយក្នុងការរៀបចំការត្រឡប់មកវិញប្រចាំឆ្នាំរបស់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ។

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្តល់យោបល់ឫការសួរពីតម្លៃ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៣៦ ៨៨៨៨

អ៊ីមែល៖ admin@advancegroupkh.com