លេខាធិការសាជីវកម្ម

ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ គឺជាកិច្ចការសំខាន់ និងប្រើប្រាស់ពេលវេលាកាន់តែខ្លាំងឡើង។ ការធានាថាការអនុលោមតាមច្បាប់គឺជាអាទិភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើដាក់សំពាធលើធនធានរបស់អ្នក។ ក្រុមលេខាធិការសាជីវកម្មរបស់យើងអាចគ្រប់គ្រងរាល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃការអនុលោមភាពរបស់អ្នក ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកផ្តោតលើភារកិច្ចស្នូលរបស់ពួកគេ។

យើងអាចជួយអ្នក និងស្ថាប័ន/អាជីវកម្មរបស់អ្នក៖

1. ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

2. ការចុះបញ្ជីសាខា និងតំណាង

3. ការអនុលោមតាមច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំ និងការរក្សាការចុះបញ្ជីច្បាប់

4. ការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ និងការអនុញ្ញាតនៅក្រសួង

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្តល់យោបល់ឫការសួរពីតម្លៃ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៣៦ ៨៨៨៨

អ៊ីមែល៖ admin@advancegroupkh.com