សេវានាយកហិរញ្ញវត្ថុ

តើនរណាជា CFO របស់ក្រុមហ៊ុន?

“ CFO” តំណាងអោយ“ នាយកហិរញ្ញវត្ថុ” ។ CFO គ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានន័យថាផែនការហិរញ្ញវត្ថុការតាមដានលំហូរសាច់ប្រាក់និងការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ។ CFO មានចំណេះដឹងជំនាញខ្ពស់ និងទាមទារប្រាក់ខែខ្ពស់ ដូច្នេះវាជារឿងសាមញ្ញ ដែលក្រុមហ៊ុនមួយមិនមាន CFO។ នោះហើយជាកន្លែងដែលសេវាកម្ម CFO សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចអាចជាមានសារៈសំខាន់។

អត្ថប្រយោជន៏នៃសេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់របស់យើង

  • ស្វែងយល់ពីលំហូរសាច់ប្រាក់និងការព្យាកររបស់អ្នក
  • អភិវឌ្ឍទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក
  • ការពារប្រាក់ចំណេញជួលឱ្យចំពេលវេលានិងគ្រប់គ្រងថ្លៃដើម
  • កសាងផែនការហិរញ្ញវត្ថុដែលដំណើរការ
  • កាត់បន្ថយហានិភ័យអាជីវកម្មរបស់អ្នកនិងទទួលបាន ROI ប្រសើរជាងមុន ជៀសវាងគ្រោះមហន្តរាយហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ

តើយើងធ្វើអ្វី?

  • ការព្យាករណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
  • ការធ្វើរបាយការណ៍ផែនការ និងរបាយការណ៍ជាក់ស្តែង ការវិភាគភាពខុសគ្នារវាងផែនការ និងជាក់ស្តែង
  • ការគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមការងារ
  • របាយការណ៍ចំណាយ អថេរនិងថេរ
  • ការធ្វើផែនការបំណុលនិងការកាត់បន្ថយ

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្តល់យោបល់ឫការសួរពីតម្លៃ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៣៦ ៨៨៨៨

អ៊ីមែល៖ admin@advancegroupkh.com