សេវាធនធានមនុស្ស

តើអ្នកខ្វះពេលវេលានិងជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកធនធានមនុស្សខ្លះរឺទាំងអស់?

ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះ ការផ្តល់ប្រភពធនធានមនុស្សរបស់អ្នកអាចជាវិធានការត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ យើងអាចជួយអ្នកដោយថែរក្សារាល់តម្រូវការធនធានមនុស្សរបស់អ្នកដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តោតអារម្មណ៍លើការបង្កើនប្រាក់ចំណេញនិងផលិតភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។

នេះគឺជាសេវាកម្មធនធានមនុស្សមួយចំនួនដែលយើងអាចជួយអ្នកជាមួយ៖

  • តំឡើងប្រាក់ខែក្នុងស្រុក
  • ជំនួយផ្នែកធនធានមនុស្សតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
  • រៀបចំគ្រោងការណ៍និងការគ្រប់គ្រងអត្ថប្រយោជន៍
  • សៀវភៅណែនាំរបស់និយោជិក
  • ការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃបេក្ខជន
  • កិច្ចសន្យាការងារ
  • គោលនយោបាយនិងនីតិវិធី
  • ការវិភាគតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្តល់យោបល់ឫការសួរពីតម្លៃ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៣៦ ៨៨៨៨

អ៊ីមែល៖ admin@advancegroupkh.com