ក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ

2023 ក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ

ក្រមបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ (“ក្រមបរិស្ថាន”) ត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយព្រះរាជក្រម NS/RKM/0623/007 ។

ក្រមបរិស្ថានពង្រឹង ធ្វើទំនើបកម្ម និងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការការពារបរិស្ថានតាមរយៈការអភិរក្ស និងការស្ដារឡើងវិញនូវធនធានធម្មជាតិ ជីវចម្រុះ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។

ក្រមបរិស្ថានមាន 12 សៀវភៅ និង 865 មាត្រា។