ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យសហគ្រាស សវនកម្មគណនេយ្យសហគ្រាស និងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ

តម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់គណនេយ្យ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្មនៅកម្ពុជា មានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម (ច្បាប់ក្រុមហ៊ុន) និងច្បាប់ស្តីពីគណនីសាជីវកម្ម សវនកម្ម និងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ (ច្បាប់គណនេយ្យ) ដែលបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ 2002 ។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០២ ផងដែរ វិទ្យាស្ថានកម្ពុជានៃគណនេយ្យករសាធារណៈ និងសវនករត្រូវបានបង្កើតឡើង។

ច្បាប់​គណនេយ្យ​កំណត់​ឱ្យ​ប្រើ​«​ប្រព័ន្ធ​គណនេយ្យ​តាម​ស្តង់ដារ​គណនេយ្យ​អន្តរជាតិ​»។

ទាញយក ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យសហគ្រាស សវនកម្មគណនេយ្យសហគ្រាស និងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ