ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន​សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣
Applicable Industries: គ្រប់វិស័យ

នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២៣ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (“GDT”) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ ។

សេចក្តីប្រកាសនេះបញ្ជាក់ថា ការត្រួតពិនិត្យការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤។

ការខកខានក្នុងការប្រកាស ឬបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន នឹងនាំឱ្យមានការផាកពិន័យពន្ធបន្ថែម ១០០ ភាគរយ។