អនុក្រឹត្យស្តីពីពន្ធលើស្លាកសញ្ញា
Applicable Industries: គ្រប់វិស័យ

នៅថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីពន្ធលើស្លាកសញ្ញា។

វិសាលភាព

អនុក្រឹត្យនេះ អាចអនុវត្តបានចំពោះគ្រប់ទម្រង់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរស័ព្ទ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថេរ រួមទាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

និយមន័យ

"ផ្លាកសញ្ញា" សំដៅទៅលើ៖

  1. ខិត្តប័ណ្ណផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលផលិតជាជ័រកៅស៊ូ ក្រដាសធម្មតា ក្រណាត់ ឬវត្ថុផ្សេងៗទៀត។
  2. ស្លាកពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់កំណត់ឈ្មោះ ទីតាំង ការិយាល័យ ឬទីកន្លែង។
  3. លិខិតឬផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម។