កម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគនៅខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ២០២៤

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគនៅខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំ២០២៤ ដោយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងពន្ធ និងមិនមែនសារពើពន្ធ ដល់អ្នកវិនិយោគ ៣ប្រភេទ។

សូមចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកឯកសារ។