អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2022
Applicable Industries: គ្រប់វិស័យ

នៅថ្ងៃទី 3 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម (ACAR) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ 0001/23 ស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2022។

អត្រាប្តូរប្រាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 (អត្រាចុងគ្រា) គឺ 4,117 រៀលក្នុងមួយដុល្លារ។

អត្រាប្តូរប្រាក់ជាមធ្យមសម្រាប់ឆ្នាំ 2023 (អត្រាជាមធ្យម) គឺ 4,087 រៀលក្នុងមួយដុល្លារ។

ស្តង់ដារគណនេយ្យអន្តរជាតិ IAS 21 បានបង្ហាញពីរបៀបបកប្រែរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅជារូបិយប័ណ្ណបង្ហាញ។ ការបកប្រែពីរូបិយប័ណ្ណមុខងារទៅជារូបិយប័ណ្ណបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

  • ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលសម្រាប់តារាងតុល្យការនីមួយៗដែលបានបង្ហាញ (រួមទាំងការប្រៀបធៀប) ត្រូវបានបកប្រែតាមអត្រាបិទនៅកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការនោះ។
  • ប្រាក់ចំណូល និងការចំណាយសម្រាប់របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលនីមួយៗ (រួមទាំងការប្រៀបធៀប) ត្រូវបានបកប្រែតាមអត្រាប្តូរប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការ។
  • ភាពខុសគ្នានៃការផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលទាំងអស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រាក់ចំណូលពេញលេញផ្សេងទៀត។