អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

នៅថ្ងៃទី 2 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 ព្រះរាជក្រឹត្យត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដើម្បីបង្កើតការរៀបចំ និងប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ("អ.ដ.ក")។

កម្មវត្ថុ

គោលបំណងសំខាន់គឺលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការដោះស្រាយវិវាទ ដោយប្រើប្រាស់ការផ្សះផ្សានៅក្រៅតុលាការជាមធ្យោបាយដោះស្រាយវិវាទជាច្រើន រួមទាំងបញ្ហារដ្ឋប្បវេណី និងពាណិជ្ជកម្ម ដោយផ្តោតលើការសម្រេចបាននូវការយល់ព្រម និងយុត្តិធម៌ទៅវិញទៅមក។

វិសាលភាព

អ.ដ.ក. អាចដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទៅតុលាការ រួមទាំងវិវាទរដ្ឋប្បវេណី វិវាទពាណិជ្ជកម្ម និងវិវាទផ្សេងទៀត តាមរយៈការផ្សះផ្សា ដោយផ្អែកលើការយល់ព្រម ឬសំណើរបស់ភាគី ដោយមានករណីលើកលែងមួយចំនួនដែលកំណត់ដោយច្បាប់។

ដំណើរការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

អ.ដ.ក. អាចពិនិត្យ និងដោះស្រាយវិវាទដែលតុលាការជាន់ទាបបញ្ជូនមក ប្រសិនបើភាគីជម្លោះណាមួយបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការផ្សះផ្សាជម្លោះរបស់ពួកគេ។ បន្ទាប់ពីដោះស្រាយជម្លោះ អ.ដ.ក. ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការផ្សះផ្សាទៅតុលាការដែលបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅ អ.ដ.ក. ភ្ជាប់ជាមួយសំណុំរឿង និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ។

ក្នុងករណីដែលវិវាទមិនអាចដោះស្រាយដោយការផ្សះផ្សានោះ អ.ដ.ក. ត្រូវ​បញ្ជូន​សំណុំ​រឿង​ទៅ​តុលាការ​ដើម្បី​បន្ត​នីតិវិធី​តាម​ច្បាប់ និង​នីតិវិធី​ជា​ធរមាន។ ភាគីជម្លោះក៏មានសិទ្ធិស្នើសុំតុលាការដើម្បីដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការក្នុងករណីដែលពួកគេរកឃើញថាការផ្សះផ្សានៅ អ.ដ.ក. មិនអាចបន្តបានទេ។

ឯកសារទូទាត់ដែលធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃព្រះរាជក្រិត្យនេះ មានតម្លៃផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នាទៅនឹងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិពិតប្រាកដ ហើយត្រូវរក្សាទុកជាភស្តុតាងដែលតុលាការនឹងជឿ លុះត្រាតែមានភស្តុតាងផ្ទុយ ឬភស្តុតាងនៃការក្លែងបន្លំ ឬពិការភាពផ្សេងទៀត នៅក្នុងកំណត់ត្រានៃការទូទាត់។ កំណត់ហេតុនៃការទូទាត់នេះមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នានឹងសាលក្រមចុងក្រោយរបស់តុលាការ ហើយត្រូវចាត់ទុកថាជាលិខិតស្នើសុំដែលមានចែងក្នុងចំណុច Q នៃកថាខណ្ឌទី 2 នៃមាត្រា 350 នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី។

ការស្នើសុំការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទូទាត់ត្រូវធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមាន។ មន្ត្រីសម្របសម្រួលវិវាទ ឬក្រុមការងារសម្របសម្រួលវិវាទ ឬ អ.ដ.ក. អ្នកដែលចេញកំណត់ត្រាទូទាត់ត្រូវផ្តល់ប្រយោគប្រតិបត្តិនៃកំណត់ត្រាទូទាត់តាមការស្នើសុំ។ អ.ដ.ក. ត្រូវ​ធ្វើ​នីតិវិធី​ចាំបាច់ ដើម្បី​ធានា​ដល់​ការ​អនុវត្ត​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ស្រប​តាម​បទប្បញ្ញត្តិ​នៃ​ព្រះរាជក្រឹត្យ​នេះ។

ជាមួយគ្នានេះ ដើម្បីងាយសម្រាប់ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ក៏បានប្រកាសពីលេខទូរស័ព្ទ បណ្តាញ Telegram និង Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនតាមរយៈ៖

* លេខទូរស័ព្ទ: +855 99 456 156
* តេឡេក្រាម: https://t.me/nadrcambodia
* ហ្វេសប៊ុក: https://fb.com/nardcambodia
* ទីតាំង : https://maps.app.goo.gl/b8EFDqtNviaPYsCo7