គណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

លោក ហេង គិតសុផល

អគ្គនាយក

អ៊ីមែល៖ Sophal.hk@advancegroupkh.com

ការអប់រំ

 • អនុបណ្ឌិតជំនាញគណនេយ្យពី សាកលវិទ្យាល័យឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស
 • អនុបណ្ឌិតជំនាញនីតិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពី Université libre de Bruxelles ប្រទេសប៉ែលហ្សិក
 • អនុបណ្ឌិតជំនាញនីតិសាធារណៈពី Université Paris 8 ប្រទេសបារាំង
 • សញ្ញាបត្រជំនាញជាន់ខ្ពស់គណនេយ្យ និងធុរកិច្ច ចក្រភពអង់គ្លេស
 • សញ្ញាបត្រជំនាញពន្ធដារកម្ពុជាពី CamEd Business School ប្រទេសកម្ពុជា
 • សញ្ញាបត្រជំនាញច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ប្រទេសកម្ពុជា

គុណវុឌ្ឍិ​​វិជ្ជាជីវៈ

 • អាជ្ញាប័ណ្ណផ្តល់សេវាគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ពីនិយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម
 • សមាជិកសកម្មនៃវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញ និងសវនករកម្ពុជា
 • សមាជិកនៃសមាគម Association of Chartered Certified Accountants, ចក្រភពអង់គ្លេស
 • សមាជិកនៃវិទ្យាស្ថាន Certified Management Accountants ប្រទេសអ៊ូស្ត្រាលី
 • សមាជិកនៃសមាគម Association of Certified Fraud Examiners សហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីឆ្នាំ 2019 ដល់ឆ្នាំ 2020

សុផល មានបទពិសោធន៍ជាង១០ឆ្នាំ លើផ្នែកសវនកម្ម គណនេយ្យ និងពន្ធ។ ពីមុនគាត់ធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុមធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយបានធ្វើការនៅ EY ដោយបានបម្រើអតិថិជនមួយចំនួនធំមកពីឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នា តាមរយៈការផ្តល់សវនកម្មដ៏ទូលំទូលាយ និងសេវាកម្មសាជីវកម្មដ៏ធំទូលាយផ្សេងទៀត។ គាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមសវនកម្មដោយផ្អែកលើ IFRS, IFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។

សុខ រ៉ូហ្សាក់

នាយករង

អ៊ីមែល៖ rozak.sok@advancegroupkh.com

ការអប់រំ

 • បរិញ្ញាបត្រហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ប្រទេសកម្ពុជា
 • សញ្ញាបត្រជំនាញជាន់ខ្ពស់គណនេយ្យ និងធុរកិច្ច ចក្រភពអង់គ្លេស
 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សាលា CamEd Business School ប្រទេសកម្ពុជា
 • សញ្ញាប័ត្រផ្នែកច្បាប់ពន្ធដារកម្ពុជា សាលា CamEd Business School ប្រទេសកម្ពុជា

គុណវុឌ្ឍិវិជ្ជាជីវៈ

 • អាជ្ញាប័ណ្ណផ្តល់សេវាគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ពីនិយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម
 • សមាជិកសកម្មនៃវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញ និងសវនករកម្ពុជា
 • សមាជិកនៃសមាគម Association of Chartered Certified Accountants, ចក្រភពអង់គ្លេស

រ៉ូហ្សាក់ មានបទពិសោធន៍ផ្នែកសវនកម្ម គណនេយ្យ ពន្ធដារ អស់រយៈពេល 8 ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់វិស័យផ្សេងៗគ្នា ដូចជាការផលិត ការលក់រាយ ធានារ៉ាប់រង ការដឹកជញ្ជូន និងការដឹកជញ្ជូន និងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។

ប៊ូ វាសនា

អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

អ៊ីមែល៖ Veasna.bou@advancegroupkh.com

ការអប់រំ

 • បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យពីវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដាគណនេយ្យ ប្រទេសកម្ពុជា។

គុណវុឌ្ឍិវិជ្ជាជីវៈ

 • Certified QuickBooks Online Proadvisor

វាសនាមានបទពិសោធន៍ជាង 15 ឆ្នាំក្នុងការដឹកនាំសវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងពន្ធ។ គាត់ធ្វើការនៅទូទាំងវិស័យផ្សេងៗគ្នា ដូចជាការផលិត ការលក់រាយ ការដឹកជញ្ជូន និងការដឹកជញ្ជូន និងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ។ គាត់មានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហ្វីលីពីន វៀតណាម ថៃ និងឡាវ។