គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

Advance Group ខិតខំគោរពភាពឯកជន និងការសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់។ យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ លុះត្រាតែអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានទាំងនោះមកយើងដោយចេតនា ហើយប្តេជ្ញាមិនបង្ហាញ ឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះទៅភាគីទីបីដោយហេតុផលណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតជាមុនរបស់អ្នក ឬតាមតម្រូវការដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ ឬដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ។