សេវារៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

តើអ្នកទទួលបានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេ?

ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណៈដូចសហគ្រិនភាគច្រើន អ្នកមិនសូវមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់នេះទេ។ របាយការណ៍ប្រហែលជាធ្វើឡើងយឺតយ៉ាវ បាត់ ឬធ្វើនៅនាទីចុងក្រោយ។ ប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានេះទេ យើងផ្តល់សេវាកម្មរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលធុញទ្រាន់នឹងការរអាក់រអួលក្នុងទទួលបានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់យើងមានប្រវត្តិសវនកម្ម ហើយមានបទពិសោធន៍ទាំងក្នុង IFRS និង IFRS សម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។ ក្រុមរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឯកទេសរបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីអាចរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អតិថិជនដែលមិនមែនជាសវនកម្ម និងសម្រាប់អតិថិជនសវនកម្មជាច្រើនផងដែរ។

និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម (ន​​.គ.ស.) តម្រូវឱ្យសហគ្រាសដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនបានធ្វើសវនកម្ម។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅទីនេះ

យើងសង្ខេបនៅទីនេះសម្រាប់កាតព្វកិច្ចអនុលោមតាមច្បាប់ឆ្នាំ 2022/2021 សម្រាប់សហគ្រាស។

សហគ្រាស មានកាតព្វកិច្ចជូនដំណឹង ពីការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យ។ ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។

អ្វីដែលយើងអាចជួយអ្នក:

  • តារាងតុល្យភាព
  • របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
  • ការព្យាករណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំសប្តាហ៍
  • របាយការណ៍គណនីដែលត្រូវទទួល
  • របាយការណ៍គណនីដែលត្រូវបង់
  • របាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងផ្ទាល់ខ្លួន

អ្នកនឹងទទួលបានរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ឬខែជាមួយសេវាកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ ការផ្តល់យោបល់ឫការសួរពីតម្លៃ។

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៣៦ ៨៨៨៨

អ៊ីមែល៖ admin@advancegroupkh.com