របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនរងសវនកម្មឆ្នាំ ២០២១ សម្រាប់សហគ្រាស
Applicable Industries: គ្រប់វិស័យ

នៅថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ និយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់ពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់ការបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2021 សម្រាប់សហគ្រាសដែលមិនតម្រូវឱ្យធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទៅនិយតករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ។

ដោយសារកាតព្វកិច្ចក្នុងការដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនបានធ្វើសវនកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ ទៅ ន.គ.ស. តាមរយៈប្រព័ន្ធ E-Filing System ប្រឈមនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួន ដែលបណ្តាលឱ្យសហគ្រាសមួយចំនួនមិនអាចបំពេញការបញ្ជូននៅក្នុងប្រព័ន្ធ E-Filing ហើយសហគ្រាសមួយចំនួនមិនអាចចូលប្រព័ន្ធបានន.គ.ស. សម្រេចចិត្តផ្តល់ បន្ថែម ៣០ ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២២ សម្រាប់ការដាក់ស្នើ។

ការខកខាន ឬយឺតយ៉ាវមិនបានដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ មក ន.គ.ស. តាមកាលបរិច្ឆេទដូចបានកំណត់ខាងលើ ជាកម្មវត្ថុនៃការពិន៍យអន្តរការណ៍ ដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ៧៩ ចុះថ្ងៃទី ១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងអាចមានវិធានការរដ្ឋបាលផ្សេងទៀត ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិពាក់ព័ន្ធជាធរមាន។

ស្វែងយល់បន្ថែមពីអនុក្រឹត្យលេខស្តីពីពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម