អនុក្រឹត្យស្តីពីអាករបំភ្លឺសាធារណៈ
Applicable Industries: Beverage

នៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីអាករបំភ្លឺសាធារណៈ។

វិសាលភាព

អនុក្រឹត្យនេះអនុវត្តចំពោះការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងស្រវឹង ឬផលិតផលថ្នាំជក់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អាករបំភ្លឺសាធារណៈ

អត្រាអាករបំភ្លឺសាធារណៈកើនឡើងពី 3% ទៅ 5% ។