ស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (CIFRS)

ស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (CIFRS) មានដូចតទៅ

CIFRS1-ការប្រើលើកដំបូងនៃស្តងដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា

CIFRS2 ការទូទាត់ដោយផ្អែកលើសន្លឹកប័ណ្ណភាគហ៊ុន

CIFRS6-ការរុករក និងការវាយតម្លៃធនធានរ៉ែ

CIFRS7-ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការលាតត្រដាងព័ត៌មាន

CIFRS8-ចំណែកនៃប្រតិបត្តិការ

CIFRS9-ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

CIFRS10-របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសមាស

CIFRS11-កិច្ចព្រមព្រៀងរួម

CIFRS12-ការលាតត្រដាងព័ត៌មាននៃភាគកម្មនៅក្នុងអង្គភាពដ៏ទៃ

CIFRS13-ការវាស់វែងតម្លៃសមស្រប

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា១

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា២

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា៧

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា៨

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា១០

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា១១

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា១២

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា១៦

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា១៧

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា១៨

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា១៩

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា២០

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា២១

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា២៣

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា២៤

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា២៦

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា២៧

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា២៨

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា២៩

ស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា៣១