ស្តង់ដារគណនេយ្យសម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
Applicable Industries: ធនាគារ

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ បានចេញសារាចរណែនាំ លេខ០០៤ ក.ជ.គ. ស្តីពីការអនុវត្តសេចក្តីជូនដំណីងស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តស្តង់ដារគណនេយ្យសម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី៣  ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ។

យោងតាមច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ លេខ០៦៨ សហវប្រក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើស្តង់ដារបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ០៩៧-០៩ សហវ ក. ជ.គ ស្តីពីការដាក់ឱ្យប្រើស្តង់ដារបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (CIFRS) និងស្តង់ដារបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតួចនិងមធ្យម (CIFRS for SMEs) ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ សូមណែនាំបន្ថែមអំពីការអនុវត្តខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជួនដំណឹង ដូចខាងក្រោម៖

និយមន័យសហគ្រាសទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ

សហគ្រាសទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ គឺជាអង្គភាពដែលមានគណនេយ្យភាពសាធារណៈ ប្រសិនបើ៖

ក.  ឧបករណ៍បំណុល ឬមួលធនផ្សេងៗរបស់សហគ្រាសនោះ ត្រូវបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើទីផ្សារជាសាធារណៈ ឬសហគ្រាសដែលកំពុងដំណើរការនៃការបញ្ចេញនូវឧបករណ៍ទាំងនេះ សម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើទីផ្សារជាសាធារណៈ (ទីផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងស្រុក ឬបរទេស ឬទីផ្សារអូធីស៊ី (Over-the-counter ក្នុងស្រុក ឬក្នុងតំបន់ ) ឬ

ខ. សហគ្រាសកាន់កាប់ទ្រព្យសកម្មដែលមានកិច្ចសន្យាធានាចំពោះអ្នកដទៃជាច្រើនដែលជាផ្នែកមួយនៃធុរកិច្ចសំខាន់របស់សហគ្រាស ដូចជា ធនាគារ សហជីពឥណទាន ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនជួញដូរម្ធលបត្រ ក្រុមហ៊ុនជើងសារមួលបត្រ សង្គហធន (Mutual Fund )និងធនាគារវិនិយោគ។

 

និយមន័យសហគ្រាសមិនទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ

សហគ្រាសមិនទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ គីជាអង្គភាពដែល៖

  • ពុំទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈនិង
  • បោះផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ជវត្ថុក្នុងគោលបំណងទូទៅសម្រាប់បម្រើដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ខាងក្រៅ។

 

ចំណាត់ថ្នាក់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតេទស្តង់ដាត្រូវអនុវត្ត

អនុលោមតាមនិយមន័យដូចបានកំណត់ក្នុងចំណុច ១ ខាងលើ គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ជវត្តត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ ដូចខាងក្រោម៖

ល.រ ប្រភេទគ្រឹះស្ថាន ប្រភេទស្តង់ដារត្រូវអនុវត្ត
ធនាគារពាណិជ្ជ (Commercial Banks) ស្តង់ដារបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (CIFRS)
ធនាគារឯកទេស (Specialized Banks) មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (CIFRS) ឬស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (CIFRS for SMEs)
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុដែលទទួលប្រាក់បញ្ញើ (Microfinance Deposit Taking Institutions) ស្តង់ដារបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (CIFRS)
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្តុ (Microfinance Institutions) មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (CIFRS) ឬស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (CIFRS for SMEs)
ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្តុ (Leasing Companies) មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (CIFRS) ឬស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (CIFRS for SMEs)
គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ (Rural Credit Institution) មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (CIFRS) ឬស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (CIFRS for SMEs)

 

ការឈានឆ្ពោះទៅអនុវត្តលើកដំបូងនៃស្តង់ដារ CIFRS និង CIFRS for SMEs ​ ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

ក. ត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីតម្រូវរបស់ស្តង់ដារ CIFRS 1៖ ការអនុវត្តស្តង់ដារលើកដំបូង សម្រាប់សហគ្រាសទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ និងផ្នែកទី៣៥ នៃ CIFRS for SMEs សម្រាប់សហគ្រាសមិនទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ។

ខ. សម្រាប់សហគ្រាសមិនទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងអនុវត្ត CIFRS មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរទៅអនុវត្ត CIFRS for SMEs បានទេ។

គ. សម្រាប់សហគ្រាសមិនទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងអនុវត្តស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា (CAS) ឬស្តង់ដាផ្សេងទៀត អាចជ្រើសរើសអនុវត្ត CIFRS ឬ CIFRS for SMEs។