ច្បាប់ស្តីការងារ

ច្បាប់នេះគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិកដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសន្យាការងារដែលត្រូវធ្វើនៅលើ​ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទាញយក ច្បាប់ស្តីពីការងារ