ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម ត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយ ព្រះរាជក្រមនស/រកម/០៦០៦/០៨ ចុះថ្ងៃទី 23 មិថុនា 2006.

ច្បាប់​នេះ​មាន​វិ​សល​ភាព​ចំពោះ​រោងចក្រ​ និង​សិប្បកម្ម​ទាំងអស់​នៅ​ទូ​ទាំង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​សមត្ថកិច្ច​ដឹកនាំ​ និង​គ្រប់គ្រង​របស់​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ រ៉ែ​ និង​ថាមពល​ ដោយ​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​សមត្ថកិច្ច​របស់​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​។​

Click here to download.