ច្បាប់ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន

ច្បាប់​នេះ​មាន​គោលដៅ​គ្រប់គ្រង​ទីផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​ ប្រតិបត្តិ​ករ​ប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់​ និង​ទូទាត់​ប្រតិបត្តិ​ករ​រក្សា​ទុក​មូល​ប​ត្រ​ និង​ប្រតិបត្តិ​ករ​ដទៃ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ទៅ​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​ដែល​ធ្វើការ​ជួញដូរ​ ឬ​ ផ្តល់​សាវា​កម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ព្រមទាំង​ក្រុមហ៊ុន​មហាជន​ទទួលខុសត្រូវ​មាន​កម្រិត​ ឬ​ នីតិបុគ្គល​ប្រ​តិ​ស្រុត​ដែល​បោះផ្សាយ​លក់​មូល​ប​ត្រ​។​ ច្បាប់​នេះ​រួម​មាន​ចំណែក​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​ និង​សង្គម​ តាម​រយៈ​ការ​កៀរគរ​មូលធន​ពី​សាធារណជន​ ឬ​ អ្នក​វិនិយោគ​មូល​ប​ត្រ​ ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ សម្រាប់​ការ​វិនិយោគ​។

ទាញយក ច្បាប់ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន