អត្រាការប្រាក់ទីផ្សារ សម្រាប់ប្រាក់កម្ចី ឆ្នាំ២០២១
Applicable Industries: គ្រប់វិស័យ

នៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២៨៤៥ (“សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ២៨៤៥”) ធ្វើការកំណត់អត្រា ការប្រាក់ទីផ្សារសម្រាប់ប្រាក់កម្ចី ឆ្នាំ២០២១

អត្រាការប្រាក់ទីផ្សារសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីនិយោជិតគួរតែអនុវត្តតាមប្រការ 15 នៃប្រកាសលេខ 543 ស្តីពីពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងសេចក្តីណែនាំលេខ 7015 GDT ចុះថ្ងៃទី 13 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020។

ដោយផ្អែកលើការ គណនាមធ្យមភាព នៃមធ្យមភាគ អត្រាការប្រាក់ឲ្យខ្ចីប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារពាណិជ្ជធំៗ ក្នុងស្រុក ចំនួន១០ អត្រាការប្រាក់ ៨,៨៧ភាគរយ ក្នុង១ឆ្នាំ ចំពោះប្រាក់រៀល ។ ដោយឡែក ប្រាក់ដុល្លារ ៨,២៨ភាគរយ ក្នុង១ឆ្នាំ។