បញ្ជិកាគណនេយ្យមិនត្រឹមត្រូវនិងនីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធអប្បបរមា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញ ប្រកាស៦៣៨ សហវ.ប្រក ស្តីពីលក្ខណវិនិច្ឆ័យនៃការកាន់បញ្ជិកាគណនេយ្យមិនត្រឹមត្រូវនិងនីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធអប្បបរមា ០៤ កក្កដា ២០១៧។

 

ប្រវត្តិនៃការលើកលែងពន្ធអប្បបរមា

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2017 ដែលចេញក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016 បានធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា 24 នៃច្បាប់ស្តីពីពន្ធដារ។ មាត្រា 24 វិសោធនកម្មចែងថាពន្ធអប្បបរមានឹងត្រូវដាក់លើសហគ្រាសដែលរក្សាបញ្ជិការគណនេយ្យមិនត្រឹមត្រូវ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​នោះ​ដើម្បី​កំណត់​នូវ​អ្វី​ជា​បញ្ជិការគណនេយ្យ​មិន​ត្រឹមត្រូវ​នឹង​ត្រូវ​ចេញ​ក្នុង​ប្រកាស​ជា​បន្តបន្ទាប់។

ប្រកាស 638 បាន​បញ្ជាក់​ពី​លក្ខណវិនិច្ឆ័យ​នៃ​ការ​កាន់បញ្ជិការ​គណនេយ្យ​មិន​ត្រឹមត្រូវ ​មានដូច​ខាងក្រោម៖

  • សហគ្រាសមានបានកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យ បានគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌ ដែលកំណត់ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (“GDT”) និង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
  • សហគ្រាសមិនបានចេញវិក្កយបត្រលើកិច្ចការជំនួញ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា 77, 79 និង 98 នៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ;
  • សហគ្រាសដែលប្រព្រឹត្តការធ្វេសប្រហែសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ១២៦ នៃ LOT;
  • សហគ្រាសដែលប្រព្រឹត្តការគេចវេសពន្ធ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ១២៧ នៃដីឡូតិ៍។
  • សហគ្រាសដែលមិនមានរបាយការណ៍សវនកម្មពីសវនករឯករាជ្យ ប្រសិនបើចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេលើសពី 2,000 លាន (ប្រហែល 500,000 ដុល្លារអាមេរិក)

ក្រុមប្រឹក្សាគណនេយ្យជាតិនៃកម្ពុជាបានអនុម័តស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (CIFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម) និងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកម្ពុជា (CIFRS) ។ អង្គភាពគណនេយ្យភាពសាធារណៈត្រូវអនុម័ត CIFRS ហើយអង្គភាពគណនេយ្យភាពមិនមែនសាធារណៈបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសវនកម្មខាងក្រោមគឺតម្រូវឱ្យអនុម័ត CIFRS សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ឬជ្រើសរើសឱ្យប្រើ CIFRS ប្រសិនបើចាំបាច់។