ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ (អ.ស.ហ.) ត្រូវបានបង្កើត មានឯករាជ្យភាពក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួន ដោយធ្វើសមាហរណកម្មយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ។

អ.ស.ហ. មានអង្គភាពក្រោមឱវាទជាសេនាធិការដូចខាងក្រោម៖

  • អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន
  • និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
  • និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា
  • និយ័តករសន្តិសុខសង្គម
  • និយ័តករបរធនបាលកិច្ច
  • និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម
  • និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ
  • អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានបំពេញមុខងារជាសេនាធិការឱ្យអ.ស.ហ.។

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីការធានារ៉ាប់រងដែលត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជានិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះ។ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្តមុខងាររបស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិងការជួញដូរមូលបត្រមហាជនដែលបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១០០៧/០២៨ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យមូលបត្រ។

និយ័តករសន្តិសុខសង្គម

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម ត្រូវបំពេញតួនាទីបន្ថែមជានិយ័តករសន្តិសុខសង្គម ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះ។ និយ័តករសន្តិសុខសង្គម ត្រូវអនុវត្តតួនាទីនិងភារកិច្ច ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម ដែលបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១១៩/០១៨ ចុះថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យសន្តិសុខសង្គម។

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច ត្រូវអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីបរធនបាលកិច្ច ដែលបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១១៩/០០២ ចុះថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច។

និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជានិយ័តគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះ។ និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ត្រូវអនុវត្តមុខងារនិងភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ដែលបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៤១៦/០០៦ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យគណនេយ្យនិងសវនកម្ម។

និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ

និយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំ ត្រូវអនុវត្តតួនាទីនិងភារកិច្ច ដូចមានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា៥ នៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៧ ដែលបានប្រកាសឱ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២០៦/០៣៥ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យអចលវត្ថុ វិស័យបញ្ចាំ និងប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន។