ការដាក់ឱ្យអនុវត្តរបបសន្ដិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធន
Applicable Industries: គ្រប់វិស័យ

នៅថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២​ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញប្រកាសលេខ ១៧០/២២ ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនៃការបង់ប្រាក់វិភាគទានរបបសន្តិសុខសង្គមស្តីពីប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ក្រោមការរួមចំណែកជាកំហិត និងការចូលរួមចំណែកដោយស្ម័គ្រចិត្ត។

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមនៃការបង់វិភាគទានរបបសន្តិសុខសង្គមលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍ត្រូវចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ តទៅ។