អនុក្រឹត្យស្តីពីរបបរបបសន្តិសុខសង្គម
Applicable Industries: គ្រប់វិស័យ

បន្ទាប់ពីបានចេញច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីរបបរបបសន្តិសុខសង្គម ចុះថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ដែលរៀបរាប់អំពីយន្តការ លក្ខខណ្ឌ បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះ ការបង់ប្រាក់វិភាគទាន អត្រាវិភាគទាន អត្រាបង្គរ ការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ និងការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍។

វិសាលភាព

អនុក្រឹត្យនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើការចាប់ពី២(ពីរ)កន្លែងឡើងទៅ។

ការចុះឈ្មោះ

និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស/គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលមានកម្មករម្នាក់ ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវបង្ខំឱ្យចុះបញ្ជីសហគ្រាស/គ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រោងការណ៍សោធននិវត្តន៍ក្នុង ប.ស.ស មិនឱ្យលើសពី 30 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃអនុក្រឹត្យនេះចូលជាធរមាន លើកលែងតែសហគ្រាស/គ្រឹះស្ថាន ត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងគម្រោងថែទាំសុខភាព និងហានិភ័យការងារ។

អត្រាការរួមចំណែក
ការរួមចំណែកនៃគម្រោងសោធននិវត្តន៍ត្រូវធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយនិយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស/គ្រឹះស្ថាន និងកម្មករ។ ក្នុង​រយៈពេល​ជម្រុះ​ក្នុង​រយៈពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ដំបូង អត្រា​វិភាគទាន​នេះ​ត្រូវ​កំណត់​ចំនួន ៤ (បួន) ភាគរយ​នៃ​ប្រាក់​ឈ្នួល​រួម​វិភាគទាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
• 2 (ពីរ) ភាគរយជាបន្ទុករបស់និយោជក។
• 2 (ពីរ) ភាគរយជាបន្ទុករបស់កម្មករ។
ក្នុងករណីសហគ្រាស/គ្រឹះស្ថានបើកប្រាក់ឈ្នួលជារូបិយប័ណ្ណបរទេស ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែត្រូវទូទាត់ជាប្រាក់រៀល ស្របតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំខែ ដោយផ្អែកលើអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលជូនដំណឹងដោយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម។
ការទូទាត់វិភាគទាននៃគម្រោងសោធននិវត្តន៍ត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ខែ។ និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស/គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ ត្រូវបង្ខំចិត្តប្រមូល និងបង់វិភាគទាននៃគម្រោងសោធននិវត្តន៍ ទាំងផ្នែកនិយោជក និងនិយោជិត ទៅក្នុងគណនី ប.ស.ស នៅក្នុងធនាគារជាប់កិច្ចសន្យាត្រឹមថ្ងៃទី 15 (ដប់ប្រាំ) នៃខែបន្ទាប់នៅចុងក្រោយបំផុត។
ក្នុងករណីនិយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស/គ្រឹះស្ថានអាចបង់វិភាគទានប្រចាំឆ្នាំ បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវស្នើសុំ ប.ស.ស. ការបង់វិភាគទានប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវធ្វើក្នុងខែបន្ទាប់ ដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃស្នើសុំការបង់វិភាគទាន។ សម្រាប់ការទូទាត់វិភាគទានប្រចាំឆ្នាំ និយោជក ឬម្ចាស់សហគ្រាស/គ្រឹះស្ថាន ត្រូវបង់វិភាគទានតាមឆ្នាំប្រតិទិន។ ប.ស.ស ត្រូវ​ពិនិត្យ​បរិមាណ​វិភាគទាន​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​បន្ទាប់។

សមាជិក ប.ស.ស. ដែលបានបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម មានសិទ្ធស្នើសុំមក ប.ស.ស. ដើម្បីចូលរួមក្នុងផ្នែកសោធនតាមរបបភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្ត៖

១. បាត់បង់ការងារដែលមានប្រាក់ឈ្នួលមុនអាយុ៦០(ហុកសិប)ឆ្នាំនិងមានលទ្ធភាពបង់ភាគទានបន្ត។

២. មានអាយុ៦០(ហុកសិប) ឆ្នាំនិងមានបំណងបង់ភាគទានបន្តដើម្បីទទួលបានសោធនជរាភាពខ្ពស់ជាងសោធនរាភាពជាក់ស្ដែងដែលសមីជនត្រូវទទួលបានតាមរបបភាគទានជាកាតព្វកិច្ច។ ប្រាក់ឈ្នួលពិតាន ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យដោយឡែក។

៣. មានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងប្រាក់ឈ្នួលពីតាន ដែលសមីជនជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងរបបភាគទានជាកាតព្វកិច្ច។ ប្រាក់ឈ្នួលពិតាន ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យដោយឡែក។