ច្បាប់ស្តីពី វិសោធកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០០៣

ច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រប់គម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងកំណត់នីតិវិធីដែលបុគ្គលណាម្នាក់បង្កើតគម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។ មានតែគម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មានសិទ្ធិទទួលអត្ថប្រយោជន៍ក្រោមវិសាលភាពនៃច្បាប់នេះ។ ច្បាប់នេះបានធ្វើវិសោធនកម្ម​​​ពី ច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៩៤) ។

ទាញយក ច្បាប់ស្តីពី វិសោធកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ២០០៣