ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម ២០០៥

ច្បាប់នេះកំណត់ពីទម្រង់របស់សហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទាញយក ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម ២០០៥