ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញ ប្រកាសលេខ០៨៩ សហវ.ប្រក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០។ ប្រកាសនេ មានគោលដៅកំណត់យន្តការ វិធាន  និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

វិសាលភាព

ប្រកាសនេះ មានវិសាលភាពអនុវត្តលើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្តនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា។

ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ត។ក្រសួង មាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ បញ្ចាំ និងប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជាសេនាធិការ ក្នុងការបំពេញមុខងារ និងភារកិច្ចនេះ។

មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ជវត្ថុរាជធានី-ខេត្ត បំពេញភារកិច្ចសម្របសម្រួល និងគាំទ្រការងារគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុនៅតាមរាជធានី-ខេត្ត ក្នុងនាមជាសេនាធិការ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ។

កិច្ចដំណើរការអាជីវកម្ម និងអាជ្ញាបណ្ឌ

កិច្ចដំណើរការអាជីវកម្ម

  • រាល់ការធ្វើអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុក្នុងគោលបំណងសម្រាប់លក់ ឬជួលរយះពេលវែង ត្រូវមានអាជ្ញាបណ្ណ​ពីក្រសួង ឬលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មពីមន្ទីរជាមុន។
  • ការធ្វើអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន ឬអគារសហកម្មសិទ្ធិដែលមានទំហំចាប់ពី ០៤-៣០ល្វែង /ឬ០៣-៣០ភូមិគ្រឹះស្ថានឬ០៤-៣០យូនីត ឬអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍដីឡូត៍ដែលមានទំហំក្រោម ១០, ០០០ម៉ែត្រការ៉េ (១ហិចតា) ត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មពីមន្ទីរជាមុន។
  • ការធ្វើអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន ឬអគារសហកម្មសិទ្ធិដែលមានទំហំលើសពី ៣០ល្វែង ឬ្ញលើសពី ៣0ភូមិគ្រឹះ ឬលើសពី ៣០យូនីត ឬអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍីឌូត៍ដែលមានទំហំចាប់ពី ១០.០០០ម៉ែត្រការ៉េ (១ ហិចតា)ឡើង ត្រូវមានអាជ្ញាបណ្ណពីក្រសួងជាមុន។

អាជ្ញាបណ្ណ

អាជ្ញាបណ្ណដែលចេញដោយក្រសួង  ឬលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មចេញដោយមន្ទីរ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ញត្តិនៃប្រកាសនេះមាន៖

  • អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអគារសហកម្មសិទ្ធិ និងអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍដីឡូត៍
  • លិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន លិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអគារសហកម្មសិទ្ធិ និងលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍដីឡូត៍។

អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន និងអគារសហកម្មសិទ្ធិដែលចេញដោយក្រសួង ឬលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មចេញដោយមន្ទីរ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ញត្តិនៃប្រកាសនេះចែកចេញជាពីរប្រភេទ៖

  • អាជ្ញាបណ្ណ និងលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មប្រភេទ១ ផ្តល់ជូនអ្នកអភិវឌ្ឍណាដែលសាងសង់គម្រោងចប់ជាស្ថាពរទើបប្រកាសលក់
  • អាជ្ញាបណ្ណ និងលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មប្រភេទ២ ផ្តល់ជូនអ្នកអភិវឌ្ឍណា ដែលសាងសង់គម្រោងបណ្តើរប្រកាសលក់បណ្តើរ។
  • អាជ្ញាបណ្ណ ឬលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មមួយ ផ្តល់ជូនសម្រាប់ទីតាំងអភិវឌ្ឍតែមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះ។

ក្នុងករណីគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន ឬអគារសហកម្មសិទ្ធិតែមួយហើយបែងចែកជាច្រើនដំណាក់កាល អាជ្ញាបណ្ណ ត្រូវបានផ្តល់សម្រាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះ។

ថ្លៃអាជ្ញាបណ្ណ និងលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្ម

ថ្លៃអាជ្ញាបណ្ណ និងលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្ម ត្រូវបានកំណត់ទៅតាមប្រភេទ និងទំហំដូចខាងក្រោម៖

ប្រភេទ ទំហំ ថ្លៃអាជ្ញាបណ្ណ/លិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្ម(រៀល)
សំណង់ផ្ទុះល្វែង ១ ផ្ទុះល្វែង ១០០.០០០រៀល/១ល្វែង
សំណង់ភូមិគ្រឹះ ១ ភូមិគ្រឹះភ្លោះ ១០០. ០០០រៀល/១ភូមិគ្រឹះភ្លោះ
១ ភូមិគ្រឹះទោល ២០0.0០០០រៀល/១ភូមិគ្រឹះទោល
សំណង់អគារសហកម្មសិទ្ធិ ១ - ២បន្ទប់គេង ១០០. ០០០រៀល/១យូនីត
៣ បន្ទប់គេងឡើង ២០០. ០០០រៀល/១យូនីត
ដីឡូត៍ ម៉ែត្រការ៉េ ១. ០០០រៀល/១ម៉ែត្រការ៉េ