អត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់នៃអនុលោមភាពសារពើពន្ធ

នៅថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសារាចរលេខ០០៧ សហវ ដើម្បីកំណត់អត្ថប្រយោជន៍ពីការទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់នៃអនុលោមភាពសារពើពន្ធ។

អ្នកជាប់ពន្ធប្រភេទមាស ត្រូវទទួលបាន៖

  • វិញ្ជាបនបត្រអនុលោមភាពសារពើពន្ធ ដែលមានសុពលភាព ២ ឆ្នាំ
  • ការបង្វិលសងអាករលើតម្លៃបន្ថែមនូវទឹកប្រាក់ក្រោមចំនួន ៥០០ លានរៀល ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើសវនកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមុន
  • ការធ្វើសវនកម្មពេញលេញក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំម្តង ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើសវនកម្មមានកម្រិត ឬសវនកម្មលើលិខិតស្នាម វៀរលែងតែមានការស្នើសុំពីអ្នកជាប់ពន្ធ។

អ្នកជាប់ពន្ធប្រភេទប្រាក់ ត្រូវទទួលបាន៖

  • វិញ្ជាបនបត្រអនុលោមភាពសារពើពន្ធ ដែលមានសុពលភាព ២ ឆ្នាំ
  • ការបង្វិលសងអាករលើតម្លៃបន្លែមនូវទឹកប្រាក់ក្រោមចំនួន ២០០ លានរៀល ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើសវនកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមុន
  • ការធ្វើសវនកម្មពេញលេញក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំម្តង និងសវនកម្មមានកម្រិត ក្នុងរយៈពេល ១ ឆ្នាំម្តងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើសវនកម្មលើលិខិតស្នាម វៀរលែងតែមានការស្នើសុំពីអ្នកជាប់ពន្ធ។

អ្នកជាប់ពន្ធប្រភេទសិរិទ្ធអាចទទួលបានវិញ្ជាបនបត្រអនុលោមភាពសារពើពន្ធ ដែលមានសុពលភាព ២ឆ្នាំ ហើយត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធស្របតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។